Αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο 10.1.1. του ΠΑΑ «Προστασία της Ορνιθοπανίδας» στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο 10.1.1. του ΠΑΑ «Προστασία της Ορνιθοπανίδας» στο Δήμο Ρήγα Φεραίου


Αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο 10.1.1. του ΠΑΑ «Προστασία της Ορνιθοπανίδας», που αφορά μερικώς ασυγκόμιστα αγροτεμάχια μπορούν να υποβάλλουν οι αγρότες του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
Η ενίσχυση είναι έως 14,3 ευρώ/στρέμμα σε καλλιεργητές σανοδοτικών φυτών και ψυχανθών – οσπρίων  και έως 3,4 ευρώ/στρέμμα σε καλλιεργητές  χειμερινών σιτηρών.
Η δράση εφαρμόζεται αποκλειστικά στις γεωργικές  εκτάσεις  των Ζωνών Ειδικής Προστασίας  (ΖΕΠ) (Special protected Areas, SPAs) και οι παραγωγοί  μπορούν να ενημερωθούν  από τους φορείς υποβολής  δηλώσεων ΟΣΔΕ  για το αν τα αγροτεμάχιά τους  μπορούν ή όχι να ενταχθούν  στο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα είναι πενταετούς διάρκειας και προϋποθέτει:
Α) τη μη συγκομιδή  της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών  μετά τη συνήθη,  σε έκταση  τουλάχιστον 10% και
Β)  τη μη χρήση λιπασμάτων , συμπεριλαμβανομένης της κοπριάς,  καθώς και φυτοπροστατευτικών  προϊόντων στο τμήμα   της ενταγμένης  έκτασης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή.