Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου»

Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου» 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 2 και  58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση των Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Την υπ’ αριθ. 59846/88 εγκ./21-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 5. Την υπ’ αριθ. 32/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες των κοινοτικών εκλογών της 26ης  Μαΐου από αφορούν το Δήμο Ρήγα Φεραίου.
 6. Τα Πρακτικά Ορκωμοσίας.
 7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών που διαμένουν στις Κοινότητες του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εξουσιοδοτούμε του κάτωθι Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Ρήγα Φεραίου να υπογράφουν – θεωρούν αντ’ αυτού  πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, γνήσιο υπογραφής και άλλα έγγραφα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων που διαμένουν στην Κοινότητα έκαστου.

 1. Στην Κοινότητα Βελεστίνου, τον πρόεδρο κ. Παπατόλια Γεώργιο του Κωνσταντίνου.
 2. Στην Κοινότητα Καναλίων, την Πρόεδρο κ. Φάκκα- Ζαζάνη Βασιλική του Νικολάου.
 3. Στην Κοινότητα Ριζομύλου, τον πρόεδρο κ. Ιβανούδη Γεώργιο του Θεοδώρου.
 4. Στην Κοινότητα Στεφανοβικείου, τον πρόεδρο κ. Ντάγγαλο Εμμανουήλ του Βασιλείου.
 5. Στην Κοινότητα Κεραμιδίου, τον πρόεδρο κ. Βλαχόπουλο Ανδρέα του Βασιλείου.
 6. Στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου, την πρόεδρο κ. Γκουρίτσα- Χαμπέρη Ουρανία του Ιωάννη
 7. Στην Κοινότητα Αερινού, τον πρόεδρο κ. Μπλέτσα Κωνσταντίνο του Αθανασίου.
 8. Στην Κοινότητα Μικρού Περιβολακίου , τον πρόεδρο κ. Παπαζήση Στέργιο του Γεωργίου.
 9. Στην Κοινότητα Περιβλέπτου, τον πρόεδρο κ. Τσιακούμη Κωνσταντίνο του Γεωργίου
 10. Στην Κοινότητα Κερασιάς, τον πρόεδρο κ. Ζήση Γεώργιο του Νικολάου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

 
Για να δείτε την απόφαση με ΑΔΑ πατήστε εδώ