Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Ριζομύλου

Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Ριζομύλου

 


 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ριζομύλου

     Λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Την § 1 του άρθρου 79 του Ν.3852/2010 , όπως αυτή έχει αντικατασταθεί έχει  αντικατασταθεί , σύμφωνα με την § 9α του άρθρου 5 του Ν.4623/2019.
  1. Την υπ’ αριθ. 32/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου,  με την οποία ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες των κοινοτικών εκλογών,  της 26ης Μαΐου 2019 ,  από αφορούν το Δήμο Ρήγα Φεραίου.
  2. Το από 29/08/2019  Πρακτικό  Ορκωμοσίας.
  3. Την § 2 του άρθρου 79 του Ν.3852/2010 (πρώην § 3) , όπως αυτή αναριθμήθηκε , με το άρθρο 5 § 9β του Ν.4623/2019

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Ορίζει Αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινότητας Ριζομύλου ,το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ριζομύλου,κο Θεοχάρη Γεώργιο του Αλεξάνδρου.
  2. Η παρούσα Απόφαση , να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενού της , στο Δημαρχείο, στην έδρα της Κοινότητας Ριζομύλου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του  Δήμου Ρήγα Φεραίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ

 
Για να δείτε την απόφαση με ΑΔΑ πατήστε εδώ