Ενεργειακή αναβάθμιση για το κτίριο Γυμνασίου – Λυκείου Καναλίων Δήμου Ρήγα Φεραίου

Ενεργειακή αναβάθμιση για το κτίριο Γυμνασίου – Λυκείου Καναλίων Δήμου Ρήγα Φεραίου

Σε ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου Γυμνασίου και  Λυκείου Καναλίων προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ ύψους 1.025.000 ευρώ και συγκεκριμένα της πρόσκλησης με κωδικό 081 του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει να πραγματοποιηθούν οι εξής ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: εργασίες λεβητοστασίου, αποξήλωσης λεβητοστασίου, αντικατάστασης των υπαρχόντων θερμαντικών σωμάτων, αντικατάστασης της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης με νέα εγκατάσταση ψύξης θέρμανσης που περιλαμβάνει αντλία θερμότητας με fan coil οροφής.

Επίσης, εργασίες  φωτισμού και αντικατάστασης των παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, εσωτερικού χώρου με νέα, τύπου LED panel 60*60 μικρότερο 40W χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, εργασίες αντικατάστασης όλων των υπαρχουσών σωληνώσεων αποχέτευσης και υδρορροών επί των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου και τοποθέτηση νέων εξωτερικά του συστήματος θερμομόνωσης. Παράλληλα, θα γίνει διευθέτηση των ηλεκτρικών καλωδίων, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων επί των τοιχοποιιών του κτιρίου (εσωτερικών, εξωτερικών, οροφών) και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων για σύνδεση NET METERING συνολικής ισχύος 31 kWp, με το σύνολο των εξαρτημάτων τους, τις βάσεις στήριξης, καλωδίων σύνδεσης, μετατροπέα τάσης AC-DC, γειώσεις, υποπίνακες και πίνακες AC-DC κ.λπ. σύμφωνα με την μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και το τιμολόγιο μελέτης.
Σε όλες τις όψεις του κτιρίου και έρκερ  θα τοποθετηθεί σύστημα εξωτερικής θερμικής μόνωσης  και στην οροφή του κτιρίου θα τοποθετηθεί σύστημα εξωτερικής θερμικής μόνωσης από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους  14εκ. Εργασίες θα υλοποιηθούν και σε όλα τα κουφώματα του κτιρίου.

Αναλυτικότερα,  οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι παρακάτω:

 1.  Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους, στους χώρους που   προβλέπεται η εξωτερική θερμομόνωση,
 2. Αποξήλωση των υφιστάμενων σιδηρών υαλοστασίων μετά των υαλοπινάκων τους,
 3.  εκσκαφές για τη δημιουργία περιμετρικού διαδρόμου
 4. Καθαίρεση των προστατευτικών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των υαλοστασίων,
 5.  Καθαίρεση των υφιστάμενων μαρμάρινων ποδιών των ανοιγμάτων των υαλοστασίων
 6.  Καθαίρεση των υαλοστασίων και θυρών αλουμινίου όπου απαιτείται,
 7.  αποξήλωση των εξωτερικών υδρορροών και των αγωγών αποχέτευσης επί των εξωτερικών τοιχοποιιών,
 8. Καθαίρεση των υφιστάμενων μεταλλικών κατασκευών με προσοχή για την 
   επανατοποθέτησή τους,
 9. Τοποθέτηση εξωτερικών ικριωμάτων για την εκτέλεση των εργασιών
 10. Θερμομονώσεις – Θερμοπροσόψεις
 11. Επιστρώσεις, Επενδύσεις, Χρωματισμοί σε εξωτερικές τοιχοποιίες  και σε εσωτερικές επιφάνειες.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρήγα Φεραίου, κα. Βασιλική Παπανικολάου-Χατζοπούλου δήλωσε σχετικά : «Αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αφορά σε αναβαθμίσεις κτιρίων. Οι υπηρεσίες του δήμου μας προχωρούν άμεσα σε υλοποίηση εργασιών που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Γυμνασίου και Λυκείου Καναλίων, εργασίες οι οποίες θα επιφέρουν πλήρη αλλαγή στην εικόνα και τη λειτουργία του κτιρίου και θα επιλύσουν οριστικά προβλήματα συντήρησης που ανακύπτουν από την καθημερινή χρήση του. Θα υπάρξει βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του διδακτηρίου με πολλαπλά οφέλη και κυρίως με όφελος τη θωράκιση του και την εξοικονόμηση ενέργειας».

Add Comment