Aπόφαση Δ.Σ. 46/2020

Aπόφαση Δ.Σ. 46/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 4ης / 2020    Έκτακτης

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου

Αριθ. Απόφασης   46  / 2020

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  : Έγκριση έκδοσης Ψηφίσματος , για το θάνατο του  πρώην  Δημάρχου Κάρλας και πρώην Προέδρου Κοινότητας Ριζομύλου Αθανασίου Παπαδήμου του Ιωάννη.

   Στο Βελεστίνο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την 2α Απριλίου  του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα 12:00 μ. , διεξήχθη  , δια Περιφοράς (με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 § 5 και 167 § 1 του Ν. 3852/2010 , Έκτακτη    συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Ρήγα Φεραίου,  ύστερα από την υπ. αριθ. 2649 / 02-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία συμμετεχόντων , στην δια περιφοράς συνεδρίαση (άρθρο 42 του Ν.4555/2018), δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά  (27) μελών συμμετείχαν  τα είκοσι επτά (27) μέλη, ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.     Παπαδαμ Γεώργιος    – Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι :

2 Βλάχος Αθανάσιος 15 Μπατζιάκας Ιωάννης
3 Γιαννακός Ευάγγελος 16 Πάσχος Χαράλαμπος 
4 Κορώνας Ιωάννης 17 Κοντοκλώτσης Γεώργιος
5 Κουβάτας Ιωάννης 18 Μαργαριτόπουλος Δημήτριος
6 Κουντούρη-Καρατζιώλη Λευκή 19 Μπαρτζιάλης Μαργαρίτης
7 Μακεδών Χρήστος 20 Μωραϊτης Χρήστος
8 Βουραζέρης Νικόλαος   21 Παπατόλιας Απόστολος
9 Παπαϊωάννου Ιωάννης 22 Κουσκουρίδας Μιχαήλ
10 Παλληκάρης Δημήτριος 23 Κουβάτας Αθανάσιος
11 Παπαρούνας Χρήστος 24 Πανομμάτης Κωνσταντίνος
12 Πρίντζιος Νικόλαος 25 Σεσκλιώτης Θεοχάρης
13 Χατζής Σταύρος 26 Παρσάς Ευάγγελος
14 Χατζοπούλου-Παπανικολάου Βασιλική 27 Παπαϊωάννου Απόστολος

Στην  δια Περιφοράς (με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 § 5 και 167 § 1 του Ν. 3852/2010 , Έκτακτη    συνεδρίαση έλαβε μέρος ,  ύστερα από νόμιμη πρόσκληση και ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κος  Δημήτριος Νασίκας (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010).

        Τέλος, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχε  και ο υπάλληλος του Δήμου Ρήγα Φεραίου Λάμπρος Μπόκας του Αθανασίου  , για την τήρηση των πρακτικών (άρθρο 97  § 1 Ν. 3463/2006).

Παρατηρήσεις  : 

  • Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  , δεν ακολουθεί πάντα  πιστά την αρίθμηση ,  που έχει το κάθε θέμα ,  στην πρόσκληση της συνεδρίασης , για λόγους που ενδεχομένως προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
  •  Στη παρούσα  συνεδρίαση , τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι  αντίστοιχες αποφάσεις ,  με την εξής σειρά :

 Ο Πρόεδρος , εισηγούμενος, το  μόνο   θέμα της ημερήσιας διάταξης  ενημέρωσε το σώμα ότι :  

   Με την αναγγελία του θανάτου του  πρώην  Δημάρχου Κάρλας και πρώην Προέδρου Κοινότητας Ριζομύλου Αθανασίου Παπαδήμου του Ιωάννη, πραγματοποιείται  η σημερινή δια Περιφοράς -με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 § 5 και 167 § 1 του Ν. 3852/2010 – Έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο , να αποτίσει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στον εκλιπόντα , εκτιμώντας την μεγάλη προσφορά του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Τοπική Κοινωνία.

   Συνεχίζοντας  ο Πρόεδρος  κος Γεώργιος Παπαδάμ , ανέφερε τα εξής    : «Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για την απώλεια του Θανάση Παπαδήμα, που διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας Ριζομύλου και Δήμαρχος του Δήμου Κάρλας. Γνωστή η προσφορά του τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στην κοινωνία ως γιατρός. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω και εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του. Ο Θεός να τον αναπαύσει» .

   Μετά  έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κο Δημήτριο Στ. Νασίκα, ο οποίος αναφέρθηκε , στην μεγάλη προσφορά του εκλιπόντος , ο οποίος  υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση με ήθος, εντιμότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα .  Διετέλεσε Δήμαρχος στον πρώην Δήμο Κάρλας , κατά τα έτη 1999-2002 και 2007-2010 και Πρόεδρος της Κοινότητας Ριζομύλου και ήταν ένας καταξιωμένος άνθρωπος, με σπουδαίο αυτοδιοικητικό έργο που χαρακτηρίζεται από μια σειρά έργων και παρεμβάσεων για τον τόπο του, που έως και σήμερα απολαμβάνουν τα οφέλη και εξυπηρετούνται όλοι οι δημότες.  Επίσης αναφέρθηκε στην ουσιαστική  προσφορά του εκλιπόντος ,  όχι μόνο ως δήμαρχος , αλλά ως άνθρωπος και ως γιατρός στην τοπική κοινωνία.

   Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κος Χαράλαμπος  Πάσχος  , ο  επικεφαλής  της ελάσσονος μειοψηφίας κος Απόστολος Παπαϊωάννου , καθώς και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι , εξέφρασαν  τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους , για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Κάρλας και πρώην Προέδρου Κοινότητας Ριζομύλου, Αθανασίου Παπαδήμου του Ιωάννη.

   Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο, να εκδώσει Ψήφισμα για τον εκλιπόντα,  προκειμένου να εκφράσει τα συλλυπητήρια του Δημάρχου , του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των Κοινοτήτων του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στους οικείους του εκλιπόντος, να αναρτηθεί μεσίστια η Σημαία , στο Δημαρχείο του Δήμου Ρήγα Φεραίου και στην Κοινότητα Ριζομύλου , να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα και να επιδοθεί αντίγραφο του παρόντος στην οικογένεια του εκλιπόντος.

   Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο , αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω ,  τις διατάξεις  του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006,   και μετά από διαλογική συζήτηση,

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Θεωρεί κατεπείγουσα τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  τη λήψη της παρούσας απόφασης .

Β) Εγκρίνει την έκδοση Ψηφίσματος , σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής , για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Κάρλας και πρώην Προέδρου Κοινότητας Ριζομύλου , Αθανασίου Παπαδήμου του Ιωάννη :

  1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του Δημάρχου κου Δημητρίου Στ. Νασίκα , του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των Κοινοτήτων του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στους οικείους του εκλιπόντος .
  2. Να αναρτηθεί μεσίστια η Σημαία , στο Δημαρχείο του Δήμου Ρήγα Φεραίου και στην Κοινότητα Ριζομύλου.
  3. Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα.
  4. Να επιδοθεί αντίγραφο της παρούσας απόφασης , στους οικείους του εκλιπόντος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   46   / 2020

   Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ,

λύεται  η δια  περιφοράς συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται κανονικά όπως ακολουθεί:

                                    Ο Πρόεδρος του                                                    Τα Μέλη

                              Δημοτικού Συμβουλίου                                           ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Ακριβές Απόσπασμα

02-04- 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΑΜ

Add Comment