ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Βελεστίνο, 29-08-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»

Σκοπός της συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας αποτελεί η εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου Ρήγα Φεραίου ως προς την οργάνωση, τον συντονισμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων. Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρήγα Φεραίου θα εφαρμοστεί και το εργαλείο «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες». Η σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ως συμβουλευτικό όργανο προς το δημοτικό συμβούλιο θα αποτελέσει συνδετικό κρίκο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με την αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτήθηκε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

Α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο,

Β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία,

Γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο,

Δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου,

Ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα,

Στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα,

Ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων που ορίζονται από τον Δήμαρχο.

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας είναι οι εξής:

Α. Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου θα συμμετέχει και θα υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, θα εισηγείται

και θα συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

Β. Θα διατυπώνει προτάσεις και θα εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

Γ. Θα συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και

Δ. Θα συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτριος Νασίκας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, γυναικών και ανδρών, εργαζόμαστε με συνέπεια και μεθοδικότητα αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που βρίσκονται στην διάθεσή μας για την ενδυνάμωση των δράσεών μας.»

Add Comment