ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Αναπλάσεις – Συντηρήσεις πλατειών – ΚΧ- Παιδικών χαρών Δήμου Ρήγα Φεραίου, έτους 2020»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  «Αναπλάσεις –  Συντηρήσεις    πλατειών – ΚΧ- Παιδικών χαρών Δήμου Ρήγα Φεραίου, έτους 2020»     

 

O Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο «Αναπλάσεις –  Συντηρήσεις    πλατειών – ΚΧ- Παιδικών χαρών Δήμου Ρήγα Φεραίου, έτους 2020» προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού ύψους Εξήντα  χιλιάδες  €υρώ   (60.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%  

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των Ομάδων της Προμήθειας  ή μέρος της συνολικής Προμήθειας ανά  ομάδα Προμήθειας (Α,Β,Γ  ομάδες Προμήθειας) και θα πρέπει τα προσφερόμενα είδη να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές με βάσει τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και την επικαιροποίηση της με  Αρ. Μελέτης:  39 /2020  (Αρ. πρωτ. 10386/02-12-2020) Μελέτης  του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Βελεστίνου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ταχ. Δ/νση: Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – Βελεστίνο, Τ.Κ. 37500) την 01/07/2021 ημέρα Πέμπτη.  

Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. και ώρα λήξης η 11.30π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

 

 Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 1. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης. 
 2.  ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
 3. συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
 4. κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  Ο Φορέας χρηματοδότησης της  σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

  Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό είναι ο κ. Λάβδας Λεωνίδας , Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες  στο τηλ. 2425350228 . 

  Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με όλα τα Παραρτήματα (rigas-feraios.gr) και στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού , ενώ ολόκληρη η Αναλυτική Διακήρυξη έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν. 4013/11 (με ΑΔΑΜ 21PROC008787388).  

  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρήγα Φεραίου rigas-feraios.gr.  

   
  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ    
   
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΤ.  ΝΑΣΙΚΑΣ 

 

ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΔΙΑΚΎΡΗΞΗΣ 60000Ε με ΑΔΑ

_ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΛ ΤΕΛΙΚΗ ΟΚ με νεο ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 60.000,00 με ΑΔΑΜ

Οικονομικη προσφορα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΥΔ