Προυπολογισμός & Τεχνικό Πρόγραμμα ΔΕΥΑΡΦ

Προυπολογισμός & Τεχνικό Πρόγραμμα ΔΕΥΑΡΦ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
00-10 Γήπεδα- Οικόπεδα 3.000,00
00-12 Μηχανήματα -Τεχν.Εγκατ-Λοιπός Εξοπλ 28.000,00
00-13 Μεταφορικά μέσα 14.000,00
00-14 Λοιπός Εξοπλισμός 5.000,00
00-15 Τεχνικά 4.478.924,88
00-16 Μελέτες 10.000,00
00-18 Εγγύσης 2.000,00
00-25 Αναλώσιμα 126.000,00
00-54 ΦΠΑ Εσόδων 1.135.372,00
00-55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 88.000,00
00-60 Αμοιβές προσωπικού 397.000,00
00-61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 126.000,00
00-62 Παροχές τρίτων 605.500,00
00-63 Φόροι-Τέλη 5.200,00
00-64 Διάφορα έξοδα 59.000,00
00-65 Τόκοι και συναφή έξοδα 63.000,00
00-81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.000,00
00-82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 451.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7.598.996,88
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
00*31 Έσοδα από καταναλωτές 1.150.000,00
00-38 Χρηματικό υπόλοιπο 60.000,00
00-04 Κεφάλαιο 4.397.925,00
00-73 Πωλήσεις υπηρεσιών 778.000,00
00-74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 2.000,00
00-75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
00-54 ΦΠΑ Εσόδων 1.135.372,00
00-55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 88.000,00
00-81-01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.000,00
00-82-01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ 7.613.297,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 14.300,12

 

ΕΡΓΑ ΠΟΣΟ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0019 Κατασκευή έργων αποχέτευσης 10.000,00 Ιδιοι πόροι ΝΕΟ
00-15-00-0044 Αξιοποίηση γεώτρησης Αερινού
00-15-00-0055 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Αγίου Γεωργίου και Αερινού και αγωγών μεταφοράς 579.793,08 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
00-15-00-0056 Εκσυγχρονισμός Υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση 1.338.131,80 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
15-00-00-0065 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 2.480.000,00 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΝΕΟ
15-01-00-0066 Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Αερινού 16.000,00 Ίδιοι πόροι ΝΕΟ
15-01-00-0067 Αγωγός άρδευσης Καναλίων 2 χλμ 20.000,00 Ίδιοι πόροι ΝΕΟ
15-01-00-0068 Αγωγός άρδευσης Καναλίων 400 μ 10.000,00 Ίδιοι πόροι ΝΕΟ
15-01-00-0069 Ασφαλτόστρωση 15.000,00 Ίδιοι πόροι ΝΕΟ
15-01-00-0070 Ηλεκτροδότηση δεξαμενής Καμαρίου 10.000,00 Ίδιοι πόροι ΝΕΟ