ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας 3μηνης και 4μηνης διάρκειας με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου.