ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ”

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 370.000,00  Ευρώ με ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/06/2022  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 23/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

espd-request-v2

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___030622

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟ με ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟ με ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ 11_2022 με ΑΔΑΜ