ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ”

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου  προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 40.920,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

 

Το συνολικό έργο εντάσσεται στην κατηγορία μελετών 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) με προϋπολογισμό 33.000,00 ΕΥΡΩ (συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ).

 

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών πυροπροστασίας όλων των σχολικών μονάδων που βρίσκονται στην περιοχή του, συνέταξε μελέτη για την ανάδειξη μελετητών για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Προβλέπονται τα εξής: α) η σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας, β) η επικαιροποίηση υπαρχουσών μελετών, γ) σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου προκειμένου να συντηρηθούν τα υπάρχοντα και να εγκατασταθούν νέα μέσα πυροπροστασίας, όπως θα προβλέπονται από τις μελέτες, για την πυροπροστασία των 24 σχολικών μονάδων του Δήμου Ρήγα Φεραίου (ακολουθεί πίνακας).

 

Α/Α       ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 Νηπιαγωγεία 1ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου
2 2ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου
3 Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου
4 Νηπιαγωγείο Χλόης
5 Νηπιαγωγείο Αερινού
6 Νηπιαγωγείο Καναλιών
7 Νηπιαγωγείο Κεραμιδίου
8 Νηπιαγωγείο Περιβλέπτου
9 Νηπιαγωγείο Ριζομύλου
10 Νηπιαγωγείο Στεφανοβικείου
11 Δημοτικά Σχολεία 1ο Δημ. Σχολείο Βελεστίνου
12 2ο Δημ. Σχολείο Βελεστίνου
13 Δημ. Σχολείο Αγίου Γεωργίου
14 Δημ. Σχολείο Αερινού
15 Δημ. Σχολείο Καναλιών
16 Δημ. Σχολείο Κεραμιδίου
17 Δημ. Σχολείο Ριζομύλου
18 Δημ. Σχολείο Στεφανοβικείου
19 Γυμνάσια Γυμνάσιο Βελεστίνου
20 Γυμνάσιο Καναλίων
21 Γυμνάσιο Στεφανοβικείου
22 Λύκεια ΕΠΑΛ Βελεστίνου
23 Λύκειο Βελεστίνου
24 Λύκειο Καναλίων

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου , Βελεστίνο, Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 , Δημαρχείο ή από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Λάβδας Λεωνίδας στο τηλ. 2425350228.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/08/2022, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00μ.μ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 29/08/2022, ημέρα Δευτέρα ώρα  10:00 π.μ.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Δημήτριος Στ. Νασίκας

 

1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤ. ΣΧΟΛ. ΜΕ ΑΔΑΜ

2 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

3 87-2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με ΑΔΑΜ

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με ΑΔΑ

6 espd-request-v2