ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ”

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου  προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 76.260,00Ευρώ με ΦΠΑ.

Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται:

 

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 45.286,14 €
ΓΕ & ΕΟ 18% 8.151.51 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 53.437.65
Απρόβλεπτα 15% 8.015,65€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 61.453,30€
Πρόβλεψη αναθεώρησης           46,70€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 61.500,00
ΦΠΑ (24%)       14.760,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 76.260,00€

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι σχολικές μονάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

 

Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί με βάση το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιµο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου , στη διεύθυνση rigas-feraios.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου , Βελεστίνο, Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Δημαρχείο ή από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Λάβδας Λεωνίδας στο τηλ. 2425350228.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/10/2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ. (άρθρο 18 της διακήρυξης). Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 11/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ (άρθρο 18 της διακήρυξης).

 

 

Βελεστίνο,     13/09/2022  

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου

 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Δημήτριος Στ. Νασίκας

 

Ακολουθούν τα αρχεία προς λήψη:

152-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΟΡΘΗ

espd-request-v2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΡΑΜΠΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑM_compressed