Ανακοίνωση – γνωστοποίηση για την πλήρωση µιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου