Πρόσκληση για την 2η ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου