Ανακοίνωση του τμήματος Πολιτικής Προστασίας για τον καθαρισμό οικοπέδων

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μετά από την συνεδρίαση του ΤΕΣΟΠΠ του Δήμου Ρήγα Φεραίου και τη συμμετοχή των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και την αποστολή σχετικών εγγράφων προς όλους τους Προέδρους για ενημέρωση των οικοπεδούχων που χρήζουν καθαρισμό σας υπενθυμίζουμε  την Πυροσβεστική διάταξη υπ. αριθμ. 20/2022 (Υπουργική απόφαση Αριθμ. 17647/ οικ. Φ700.20/2022, ΦΕΚ 1301/Β/18-3-2022), άρθρο 1.

Πεδίο εφαρμογής – υποχρεώσεις

  1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.
  2. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του

εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β) Κλάδεμα της κόμης των δένδρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ) Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Καθορισμός υποχρεώσεων

Οι υπόχρεοι οφείλουν να εκπληρώσουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων των οικείων Δήμων και των αρμοδίων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ.  Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α’ 114).

Το ύψος του προστίμου ανέρχεται σε πενήντα λεπτά (0,50 ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου, βεβαιούται εις βάρος τους ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα σύμφωνα με την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 20/2022.