ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο (Βελεστίνο) και στην αίθουσα  συνεδριάσεων, την 3η του μηνός Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30, στην  Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα  πραγματοποιηθεί διά ζώσης, για την Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής 3ου  Διμήνου 2024 (Μαϊου –Ιουνίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α  του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 5056/2023, καθώς και της υπ’ αριθμ. 98 (α.π.8182/26-01-2024) εγκυκλίου του  Υπουργείου Εσωτερικών.
    Έως την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024,  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των  προς συζήτηση θεμάτων, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των συμβουλίων των  δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και πρόεδροι δημοτικών  κοινοτήτων, μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου (e-mail:  epasxos@gmail.com και  lbokas@0714.syzefxis.gov.gr ) έως ένα (1) θέμα ο καθένας, το οποίο αφορά το έργο της Δημοτικής  Αρχής,  κατά το Δίμηνο Μαϊου – Ιουνίου 2024.
    Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα καταρτιστεί σε συνέχεια της υποβολής των θεμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προαναφερόμενες  διατάξεις.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χαράλαμπος Στ. Πάσχος