Διαδικασία Είσπραξης Τελών Καθαριότητας

Εναρκτήριο γεγονός
Διαμέσου του τύπου ειδοποιούνται οι δημότες.
Διαδικασία που ακολουθείται
1.Διαμέσου του τύπου ειδοποιούνται οι δημότες.
2.Οι δημότες προσέρχονται στο κοιμητήριο, και πληρώνουν τα τέλη καθαριότητας.