Διαδικασία Πώλησης Ταφών

Εναρκτήριο γεγονός
Υπόδειξη βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τον δημότη.
Διαδικασία που ακολουθείται
1. Υπόδειξη βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τον δημότη.
2. Παραλαμβάνεται η αίτηση του δημότη.
3. Το τρίτο βήμα αφορά την έγκριση ή μη της πώλησης του τάφου.
4. Είσπραξη στο κεντρικό ταμείο