Διαγωνισμός για την μελέτη «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (αποτυπώσεις – πασσαλώσεις)»

Διαγωνισμός για την μελέτη «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (αποτυπώσεις – πασσαλώσεις)»


O Δήμος Ρήγα Φεραίου, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την μελέτη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΑΣΣΑΛΩΣΕΙΣ)», εκτιμώμενης αξίας 10.000,00 € (με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών : μελέτη κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) : 30.568,71 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στου Δήμου Ρήγα Φεραίου (2ο όροφο Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α τάξη και άνω για μελέτες κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των άρθρων 19 και 76 του Ν.4412/2016.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α τάξη και άνω για μελέτες κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των άρθρων 19 και 76 του Ν.4412/2016.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου (Κ.Α. 30-7413.08). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Λοιπές πληροφορίες:
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2425350228-6, FAX επικοινωνίας 2425022870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Λάβδας Λεωνίδας.
 
Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε εδώ
Για να δείτε την Περίληψη Διακήρυξης πατήστε εδώ 
Για να δείτε την Μελέτη πατήστε εδώ
Για να δείτε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  πατήστε εδώ 
Για να δείτε το ΤΕΥΔ  πατήστε εδώ