Συνοπτικό διαγωνισμός – Συντήρηση – αναβάθμιση κτιριακών μονάδων νηπιαγωγείων Δήμου Ρήγα Φεραίου

Συνοπτικό διαγωνισμός – Συντήρηση – αναβάθμιση κτιριακών μονάδων νηπιαγωγείων Δήμου Ρήγα Φεραίου


Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» ΑΔΑΜ: 19PROC005133649, CPV [45214200-2] Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 21.328,00 €. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟIKOΔOMIKA.
1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσης, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση rigas-feraios.gr.
2. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, 8:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 2425 50228 / 226, FAX 24150 22870, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Λάβδας Λεωνίδας.
3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 344,00 ευρώ.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α 1΄ τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

 
Για να δείτε το Παράρτημα Α- Τεχνική έκθεση -προυπολογισμός πατήστε εδώ
Για να δείτε το Παράρτημα Β – Έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ 
Για να δείτε το Παράρτημα Γ – ΤΕΥΔ πατήστε εδώ 
Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ 
Για να δείτε τη  διακήρυξη πατήστε εδώ