Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου διακηρύττει ότι:

          Την 5η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ. θα γίνει στο Δημαρχείο Ρήγα Φεραίου (έδρα Βελεστίνο), φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον της επιτροπής δημοπρασιών, για την εκμίσθωση αγρού του Δήμου για την πενταετία  2019-2024.
Στην δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
1.-  Για τους αγρούς που βρίσκονται στην Περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων και στη θέση :
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ  εκτ. 201,50 στρ.
      Ορίζεται ως όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των * 50 € * κατά στρέμμα.
Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το 1/10 του ποσού του ετησίου μισθώματος του αγρού, σε γραμμάτιο τ. Τ.Π.& Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του αξιόχρεο εγγυητή και βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο .
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από τα γραφεία του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος :Τσελεπίδη Σωτηρία τηλ. 2425350218) .
 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

 

Για να δείτε το αρχείο με ΑΔΑ πατήστε εδώ