5η / 2020 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΝ Μ.ΤΡΙΤΗ 14η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ

5η / 2020 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΝ Μ.ΤΡΙΤΗ 14η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  5η / 2020 Δια Περιφοράς (με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 § 5 και 167 § 1 του Ν. 3852/2010 , ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την  Μ. Τρίτη  14η   Απριλίου  2020  και ώρα 12:00 μ.  για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Λήψη απόφασης για  Οικονομικές  Ελαφρύνσεις – Απαλλαγές σε Δημότες και Επιχειρήσεις του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
  2. Λήψη απόφασης για την κατανομή ΣΑΤΑ .
  3. Λήψη απόφασης για την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020 και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  2020 , του Δήμου Ρήγα Φεραίου .
  4. Λήψη απόφασης για την διακοπή και παράταση  του έργου , με τίτλο «Συντήρηση –Επισκευή κτιρίου στέγασης γεωργικών εργαλείων»
  5. Λήψη απόφασης για τη διακοπή και παράταση της προμήθειας , με τίτλο «Επισκευή συντήρηση Σχολικών αύλειων χώρων Δήμου Ρήγα Φεραίου».
  6. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Κατασκευή Αποχετευτικού αγωγού , για το μη πλημμυρισμό οδών οικισμού Στεφανοβικείου (από οικία Λαδέρη έως φρεάτιο περιφερειακής οδού).
  7. Λήψη απόφασης  για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος , ως προς την αλλαγή τίτλου του έργου : «Ανακατασκευή κτιρίου στέγασης υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου,  στο νέο Αμαξοστάσιο Δήμου  Ρήγα Φεραίου» Π.Δ. 74.010,00 €,  σε «Προμήθεια μεταλλικού οικίσκου , για τη στέγαση Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου, στο νέο Αμαξοστάσιο Δήμου Ρήγα Φεραίου» Π.Δ. 74.000,00 € 
                                           

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Κων. Παπαδάμ

Add Comment