Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Μίσθωση Καλαθοφόρου οχήματος για την Υπηρεσία Hλεκτροφωτισμού Δήμου Ρήγα Φεραίου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Μίσθωση Καλαθοφόρου οχήματος για την Υπηρεσία Hλεκτροφωτισμού Δήμου Ρήγα Φεραίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:

«Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος» για τις ανάγκες του Ηλεκτροφωτισμού , συμβατικής αξίας όχι μεγαλύτερης των 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καιπροσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης του Δήμου Ρήγα Φεραίου καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και την ιστοσελίδα του Δήμου, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραφείο Προμηθειών) του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο Δημαρχείο Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 74100 και συγκεκριμένα έως και την Τετάρτη 15-04-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email, fax)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ/νση: Δημαρχείο , Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Τ.Κ. 37500 Βελεστίνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος» Προϋπολογισμού μελέτης: 10.000,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 14/04/2019
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη

Η διενέργεια της ανάθεσης της υπηρεσίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/20106 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία).

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της και μέχρι και την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου.

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:

α) προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού φορέα των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με:

  • Εν ενεργεία πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήματος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
  • Αντίγραφο της άδειας Μηχανήματος καλαθοφόρου (ΜΕ)
  • Πιστοποιητικό- Έλεγχος οχήματος
  • Αντίγραφο ασφαλιστηρίου του μηχανήματος
  • Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης.
  • Φορολογική Ενημερότητα
  • Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016)

β) Τεχνική Προσφορά, με την περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών.

γ) Οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου (Παράρτημα – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς).

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016).

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές περιγραφές μπορείτε να λάβετε από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 24253500200-228-226.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 2425350203, ή να αναζητήσετε τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου, https://rigas-feraios.gr

Για να δείτε τη μελέτη κάνετε λήωη το ακόλουθο αρχείο

Add Comment