Πρόσκληση στην 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΛΗΡ.: Λάμπρος Αθ. Μπόκας, Βελεστίνο   22 Ιουλίου 2022, Αριθ. Πρωτ. 8680          

 Δ/ΝΣΗ: Βελεστίνο  ΤΗΛ.: 2425350223  Fax   :2425022870

lamprosbo@gmail.com, lbokas@0714.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ  ΩΣ  Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  9η ΤΑΚΤΙΚΗ

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ     Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  9η / 2022  Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα  Φεραίου, την   Πέμπτη 28  Ιουλίου   2022   και ώρα 19:30 , για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων,   στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κεντρικού Πεζόδρομου Βελεστίνου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Γεωργ. Βουραζέρης