ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ”

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου  προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 165.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι σχολικές μονάδες που βρίσκονται στις Δ.Ε ΦΕΡΩΝ και Δ.Ε. ΚΑΡΛΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης & επισκευής των Σχολείων α΄θμιας και β΄θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου, που είναι τα παρακάτω:

ΣΧΟΛΕΙΑ

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ   ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 07/03/2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00π.μ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 14/03/2023,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00π.μ

 

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΜΕΛΕΤΗ 2022 ΤΕΛΙΚΗ με ΑΔΑΜ part A

ΜΕΛΕΤΗ 2022 ΤΕΛΙΚΗ με ΑΔΑΜ part B

Για να δείτε τους όρους διακήρυξης  πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

28-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΟΡΘΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη  πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΔΙΑΚΗΡΥΞH με ΑΔΑΜ

Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ με ΑΔΑ

Για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

espd-request-v2

Για το Έντυπο της Οικονομικής προσφοράς πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___200223 signed