Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας ” ΜΙΣΘΩΣΗΣ MΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ , ΕΤΟΥΣ 2020″

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας  ” ΜΙΣΘΩΣΗΣ  MΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ , ΕΤΟΥΣ 2020″

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των ωρών ανά μηχάνημα , για την υπηρεσία “Μίσθωσης μηχανημάτων, για την  ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ , ΕΤΟΥΣ 2020”,  ( ΑΔΑΜ :20RΕQ006667883 2020-05-07).

Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV : 45520000-8    Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή.)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.354,84 € χωρίς ΦΠΑ 24%, (συνολικού Προϋπολογισμού 24.000,00 €),  σύμφωνα με την αριθμ. 15/2020 (Αρ. Πρωτ. 3061/15-04-2020) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη μίσθωση του συνόλου των ωρών όλων των  μηχανημάτων. Η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή  που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο των ωρών ανά μηχάνημα.

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020, και συγκεκριμένα από τον παρακάτω Κ.Α. 30-7323.04 και έχει εκδοθεί η με αριθμό 3321/ 27-04-2020 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης ΠΑΥ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο, στην Αίθουσα Του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, οδός Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Τ.Κ.37500 , την 29η  Μαΐου 2020 (29/05/2020), ημέρα  Παρασκευή  και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών), από  την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρήγα Φεραίου, Οδός Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66.  Τ.Κ. 37500, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου    2020 (29/05/2020) και ώρα 11:00 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικότερα στο άρθρο 12 της αναλυτικής Διακήρυξης, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 και 74 του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1 α και γ του άρθρου 75 του ίδιου νόμου και όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 της αναλυτικής Διακήρυξης .

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 12 μήνες από την υπογραφή της .

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό 2% του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι ποσού 387,10 ευρώ και εκδίδεται από την Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ΤΠΚΔ  ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη διαδρομή : http:rigas-feraios.gr . Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου : Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66  (αρμόδιος υπάλληλος : Καραμπέρης Ευάγγελος, τηλέφωνο: 2425350229,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

Add Comment