ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.025.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται:

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 602.378,23 €

ΓΕ & ΕΟ 18% 108.428,08 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 710.806,31 €

Απρόβλεπτα 15% 106.620,95 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 817.427,26 €

Απολ/κές Εργασίες (εναλλακτική διαχ/ση αποβλήτων) 7.559,54 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 824.986,80 €

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 1.360,70 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 826.347,50 €

Αναθεώρηση 265,40 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 826.612,90 €

ΦΠΑ (24%) 198.387,10 €

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.025.000,00 €

Το συνολικό έργο εντάσσεται στην κατηγορία των Οικοδομικών Εργασιών με προϋπολογισμό 529.062,27 ΕΥΡΩ (συνολική δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις) και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών με προϋπολογισμό 288.364,98 ΕΥΡΩ (συνολική δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις)

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή της Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ της Δ.Ε. ΚΑΡΛΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και πιο συγκεκριμένα ο χώρος που στεγάζεται το Γυμνάσιο – Λύκειο της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων.

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του διωρόφου Σχολικού κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 1869,65 μ2, όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο και Λύκειο και βρίσκεται στην Τ. Κ. Καναλίων του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Στο κτίριο εκτός από τους χώρους κύριας χρήσης (γραφεία και Αίθουσες διδασκαλίας) υπάρχουν δύο κεντρικές είσοδοι, μία βοηθητική είσοδος, δύο κλιμακοστάσια και οι ανάλογοι διάδρομοι.

Στην Μελέτη του έργου προβλέπονται:

• σύστημα θερμικής μόνωσης εξωτερικών όψεων του κτιρίου

• σύστημα θερμικής μόνωσης της οροφής του ορόφου εξωτερικά

• σύστημα εξωτερικής θερμικής μόνωσης στις θέσεις των λαμπάδων και στα ανωκάσια/κατωκάσια

• η κατασκευή νέων θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου

• κατασκευή περιμετρικού διαδρόμου από σκυρόδεμα για τη εξάλειψη του φαινομένου της ανιούσας υγρασίες στις εξωτερικές τοιχοποιίες,

• κατασκευή επιχρίσματων τριπτών τριβιδιστών σε αντικατάσταση των σαθρών κατεστραμμένων επί της εξωτερικής τοιχοποιίας

• κατασκευή ψευδοροφής όπου απαιτηθεί στις οροφές του ισογείου και του ορόφου

• η τοποθέτηση μαρμάρινων ποδιών και περιθωρίων από σκληρό λευκό μάρμαρο

• ο χρωματισμός των εσωτερικών επιφανειών όπου απαιτηθεί

• Αντικατάσταση των υπαρχόντων θερμαντικών σωμάτων με νέα θερμαντικά σώματα τύπου Panel

• Αντικατάσταση της παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπο Led

• Aντικατάσταση των υδρορροών και τοποθέτηση νέων εξωτερικά του συστήματος θερμομόνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου , Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Βελεστίνο, ή από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Λάβδας Λεωνίδας στο τηλ. 2425350228.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 01/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. (άρθρο 18 της διακήρυξης). Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 08/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. (άρθρο 18 της διακήρυξης)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (16.532,26 €) Ευρώ (άρθρο 15.1 διακήρυξης).

Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσή της (άρθρο 19.1 διακήρυξης).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. (άρθρο 12 διακήρυξης)

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής (άρθρο 16 διακήρυξης).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

·Για να δείτε τη μελέτη πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Η-Μ με ΑΔΑΜ-part1

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Η-Μ με ΑΔΑΜ-part2

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Η-Μ με ΑΔΑΜ-part3

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Η-Μ με ΑΔΑΜ-part4

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Η-Μ με ΑΔΑΜ-part5

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Η-Μ με ΑΔΑΜ-part6

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Η-Μ με ΑΔΑΜ-part7

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Η-Μ με ΑΔΑΜ-part8

· Για να δείτε το παράρτημα σχεδίων πατήστε εδώ

2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ-1

2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ-2

2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ-3-4

2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ-5-6

 

· Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ με ΑΔΑ

· Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ με ΑΔΑΜ

· Για να δείτε την απόφαση ένταξης μελέτη πατήστε εδώ:

ΑΠΌΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

· Για να δείτε την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης πατήστε εδώ:

ΑΑΥ89-2023 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ με ΑΔΑΜ

· Για να δείτε την Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού πατήστε εδώ:

71-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

· Για το espd πατήστε εδώ:

espd-request-v2 espd-request-v2