ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ”

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου  προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 810,000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία των Οικοδομικών Εργασιών και Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 653,141,28 ΕΥΡΩ (συνολική δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις).

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο χώρος που στεγάζεται το Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Βελεστίνου, Δήμου Ρήγα Φεραίου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 96 εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με ταχυδρομική διεύθυνση Εθνικής Ανεξαρτησίας 7, Τ.Κ. 37500, στη Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου , Βελεστίνο, Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 , Δημαρχείο ή από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Λάβδας Λεωνίδας στο τηλ. 2425350228.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/08/2022, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00μ.μ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 18/08/2022, ημέρα Πέμπτη  ώρα  11:00 π.μ.

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου

 Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Δημήτριος Στ. Νασίκας

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ LINKS ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1 ΜΕΛΕΤΗ signed με ΑΔΑΜ ΜΕΡΟΣ Α

1 ΜΕΛΕΤΗ signed με ΑΔΑΜ ΜΕΡΟΣ Β

1 ΜΕΛΕΤΗ signed με ΑΔΑΜ ΜΕΡΟΣ Γ

2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

3 ΔΙΑΚΗΡΥΞH τελικη με ΑΔΑΜ

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ με ΑΔΑ

5 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___220722

6. ΕΕΕΣ ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΚ.ΤΟΜΗ 1 & 2

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ & ΔΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΟΨΕΙΣ Α, Β, Δ

ΣΚΑΛΑ 1,2 & ΟΨΗ Ν

ΤΟΜΗ Α, Β, Γ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ K1

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Κ2

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ-1

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ-1

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-1 ΔΙΚΤΥΟΥ

Μελέτη ψυκτικών φορτίων-1

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΗΜ

ΠΕΑ Πνευματικό Κέντρο με Προσάρτημα

Μελέτη ΚΕΝΑΚ Πνευματικό Κέντρο